ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Биоавтоматика, биоинформатика и биоинженерни системи 

Лабораторията работи в в научно направление „Електротехника, електроника и автоматика“. Основните цели са подготвяне и изпълнение на проекти в областта на биотехнологиите, биологичното инженерство и биоинформатиката, които са от интерес както за членовете на катедрата, така и за цялостното развитие на факултета, в рамките на който се извършва обучение по модул Биоелектроинженерство от бакалавърския курс. Съществуването на такава лаборатория дава възможности за научно-приложни дейности, повишаване на квалификацията на преподавателския състав и участие в интердисциплинарни проекти съвместно с други академични институции в България и чужбина. Лабораторията е функционално свързана с лаборатория „БиоИнфоТех“ в СофияТехПарк.

В лабораторията на разположение са лабораторен биореактор с общ обем 3 л., с локална система за управление и управляваща система на процесор М68020 (Моторола); лабораторен ферментатор с обем 15 л. и система за управление АРЦСОМ; 3 компютърни конфигурации и микропроцесорна система за развойна дейност. По линия на сътрудничеството с лаборатория „БиоИнфоТех“ Лабораторията разполага и с достъп до цялото налично оборудване в СофияТехПарк.

Лабораторията се използва за учебна дейност по дисциплините „Ферментационни технологии“, „Оценяване и управление на биотехнологични процеси“, „Биосензорни системи и анализатори“, „Анализ на данни и системи за автоматизация на ферментационни процеси“ от бакалавърския курс и „Биоинформатика“ от матистърския курс. Също така Лабораторията се използва за активни разработки в областта на нови биореактори и биопроцесни системи за метаногенеза, автоматизация на обработката на информация от биологични и биомедицински експерименти, нови материали и техники в областта на биоавтоматиката.