ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

МетроЛаб 

Представяне на МЕТРОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ „МЕТРОЛАБ“за калибриране, изпитване и проверка на уреди и средства за измерване, възпроизвеждане и контрол на електрически величини към ТУ-София

1. Основание: Лабораторията е основана с решение на Академичния съвет към ТУ-София № 3 от 25.03.2015 г. на основание на чл. 1.10 от „Правилника за устройството и дейността на НИС”

2. Статут: Университетски статут

3. Система за управление: Система за управление в съответствие с БДС ISO 17025: наръчник по качеството, работни, организационни и административни процедури и методики за калибриране, метрологична проверка и изпитване на работни средства за измерване.

4. Състав: Ръководител: доц. д-р инж. Георги Милушев Зам. Ръководител: доц. д-р инж. Иван Коджабашев Мениджър на системата за управление и Отговорник по качеството: гл. ас. д-р инж. Антония Панделова Отговорник метрологично осигуряване: гл. ас. маг. инж. Красимир Гълъбов Координатор учебно-методична дейност: проф. д-р инж. Пламен Цвектов Експерти: ас. маг.инж. Божидар Джуджев маг.инж. Камелия Кирилова маг. инж. Юлий Афзали

5. Обхват: калибриране на:

    5.1. Инсталационни тестери;

    5.2. Тестери на защитни прекъсвачи;

    5.3. Тестери на контурно съпротивление;

    5.4. Тестери на съпротивление на заземители и специфично съпротивление на почвата;

    5.5. Мегоомметри;

    5.6. Микро- и милиомметри;

    5.7. Средства за измерване на напрежение (Волтметри) AC/DC;

    5.8. Средства за измерване на ток (Амперметри) AC/DC;

    5.9. Средства за измерване на мощност (Ватметри) AC/DC;

   5.10. Средства за измерване на фазов ъгъл;

   5.11. Енергонанализатори AC/DC; 2

   5.12. Хармонични анализатори за електрически мрежи;

   5.13. Осцилоскопи;

   5.14. Средства за измерване и задаване на съпротивление и импеданс;

   5.15. Честотомери и периодометри;

   5.16. Вторични преобразуватели;

   5.17. Преобразуватели на ток, напрежение и мощност;

   5.18. Термометри, термодвойки и тероморезистори;

    5.19. Калибратори на ток, напрежение, съпротивление, импеданс и температура.

6. Апаратура:

   6.1. два високоточни мултифункционални калибратора за електрически и електроенергийни величини и апаратура за електробезопасност;

   6.2. четири високоточни мултимера;

   6.3. едностойностни еталонни мерки за съпротивление и индуктивност;

   6.4. образцови декадни мерки за съпротивление;

   6.5. цифров четириканален осцилоскоп;

   6.6. две високоточни високоволтови декади;

   6.7. симулационни стендове и множество помощни средства като работни технически средства, компютърна техника и софтуер и т.н.

7. Инфраструктура: лаб. 2438

8. Услуги: в съответствие с пазарния интерес лабораторията е преимуществено насочена към външни услуги в областта на калибриране и оценка на съответствието в обхвата на електротехническите измервания и величини и може да извършва:

- Широк обхват на външни услуги за калибриране на работни средства за електро-безопасност, енергийна ефективност, електромагнитна съвместимост, измерване, контрол и изпитване на електрически величини и обекти, както и средства за измерване и контрол на някои неелектрически величини (напр. температура);

- Оценка на съответствието и проверка на средства за търговско разплащане;

- Оценка на съответствието и изпитвания в областите електро-безопасност, енергийна ефективност и електромагнитна съвместимост и други свързани с тях;

 - Разработване на еталонни и образцови методи и средства в посочените по- горе области;

- Изработване на нормативни документи, норми, методики, стандарти за нуждите на държавни и частни субекти, отдели и технически комитети;

- Извършване на надзор и одити на системи за управление на лаборатории и органи за контрол, както и експертиза от трета, независима страна в указаните области;

 - Подготовка на специализирани кадри в областта на метрологията и оценката на съответствието.