ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Катедра Теоретична електротехникаКатедра “Теоретична електротехника” (TE) е обособена като самостоятелна през 1966 г., след разделянето на съществуващата дотогава катедра “Теоретична и измервателна електротехника”. Катедра „Теоретична електротехника” отговаря на държавните изисквания, което е важен критерии за доброто кадрово осигуряване на учебната и научно-изследователската дейност. Преподавателите в катедрата развиват активна научно-преподавателска дейност, в резултат на която през последните години са публикувани значителен брой учебници и учебни помагала, монографии и статии. През последните години, преподавателите от катедра „Теоретична електротехника” са извършили значителна по обем научно-изследователска дейност. Благодарение на това е постигнат растеж на кадрите – увеличаване на броя и относителния дял на хабилитираните преподаватели и на преподавателите с научна степен. Квалификациите им се повишават чрез защита на дисертации за получаване на научна степен, специализации в чужбина и др. Освен разполагаемия потенциал от хабилитирани лица, към катедрата се привличат широк кръг от хабилитирани специалисти от други научни области, както и специалисти от практиката с богат опит. Концентрираният висококвалифициран научен потенциал създава добра среда за дискусии по проблемни въпроси от изследванията и обучението. Една от положителните страни в дейността на катедрата е поддържането на активни международни връзки с водещи университети в света. Сътрудничеството се осъществява на практика чрез обмен на учебни програми, покани за участия в семинари, изпълнение на разработки на наши преподаватели за отразяване на чуждестранния опит след съответен престой и пр. Преподавателите от катедра TE обучават студенти от базовите факултети в Технически университет – София (Факултет Компютърни системи и управление”, Факултет по „Телекомуникации”, Факултетът „Електронна техника и технологии”, Електротехнически факултет, Факултета по транспорта, Факултет по приложна математика и информатика), в Департамента по приложна физика, както и от факултетите за чуждоезиково обучение (Факултет за английско инженерно обучение, Факултет за френско обучение по Електроинженерство). 

Сайт на катедрата: http://dept-te.tu-sofia.bg/