ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Катедра Автоматизация на електрозадвижваниятаКатедра „Автоматизация на електрозадвижванията” (АЕЗ) е основана през 1974 г., когато катедра „Промишлена автоматика” от Електротехническия факултет се разделя на три самостоятелни катедри: „Автоматика и телемеханика”, „Автоматизация на непрекъснатите производства” и „Автоматизация на електрозадвижванията”, които влизат в състава на новоучредения факултет „Автоматика”. През 1997 г. към състава на катедрата се присъединява катедра „Робототехника” като секция по „Роботика”. Към 2015 г. катедра „Автоматизация на електрозадвижванията” включва 13 редовни преподаватели (2 професори, 5 доценти, 3 гл. асистенти, 3 асистенти) и 3-ма инженерен и помощно-технически персонал.

Сайт на катедрата: http://aez.tu-sofia.bg/index.html