ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Катедра Системи и управлениеКатедра „Системи и управление“ подготвя специалисти по проектиране, изграждане и експлоатация на компютърни системи за управление в различни стопански отрасли и в непроизводствената сфера и тяхното алгоритмично, техническо, програмно и информационно осигуряване. Възпитаниците на катедрата придобиват умения да създават и изследват системи с различно предназначение, да формулират изискванията към техните подсистеми, да съставят математически модели и да провеждат експериментални изследвания,  да определят оптимални конфигурации на технически и програмни средства и да реализират алгоритми на тяхното функциониране. Постигнатият баланс между получените системно-ориентирани знания и специализираната компютърна подготовка позволява на завършилите инженери да работят в проектантски и инженерингови организации и фирми, както и в научно- изследователската област.

Сайт на катедрата: http://81.161.244.244/index.html