ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Структура на факултет АвтоматикаСтруктурата на ФА включва катедри: „Автоматизация на елект­розад­вижвани­ята“, „Автоматизация на непре­късна­тите про­изводства“, „Електро­измерва­телна техника“, „Сис­теми и управление“, „Теоретична електротех­ника“. Пре­подавате­лите на ФА обучават на българ­ски, английски, немски и френски език студенти в 12 от общо 16 ос­нов­ни факултета на ТУ-София по 180 учебни дисциплини в 56 учебни и научно­изс­ледователски ла­боратории.