ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Специалности във факултет АвтоматикаОбучението във ФА е на български език в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в редовна, изравнителна, допълваща, електронна и дистанционна форми и се провежда в:

про­фесионалното направление 5.2. “Електротехника, елек­троника и автоматика“ на ин­женери с професионална квалификация „инженер по автоматика“ по:

 • бакалавърска специ­алност „Автоматика, информаци­онна и управляваща тех­ника“ в учебни направления:
 • Биоелектроинженерство,
 • Електрозадвижване и ав­томатиза­ция на машини,
 • Индустриална управляваща техника,
 • Информацион­ноизмер­ва­телна техника,
 • Системи и управление,
 • Роботика;
 • магистърска специ­алност „Автоматика, информаци­онна и управляваща тех­ника“ в учебни направления:
 • Биоелектроинженерство,
 • Автомотизирани производствени системи,
 • Индустриална управляваща техника,
 • Информацион­ноизмер­ва­телна техника,
 • Системи и управление,
 • Роботика;
 • магистърска специалност „Системи за Енер­гоефективно Управление“;

 

 • магистърска специалност "Вградени системи за управление".

 

про­фесионалното направление 5.13. „Общо инженерство“ съвместно с МФ и с катедра „Прецизна техника и уредостроене“ на ин­женери с професионална квалификация „инженер-метролог“ по:

 • бакалавърска специ­алност „Метрология и Измервателна Техника“;
 • магистърска специалност „Метрология и Измервателна Техника“.

За магистърските специалности АИУТ и СЕЕУ могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, след изравнително обучение.

За  магистърската специалност ВСУ могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки.

Всички специалности, по които се провежда обучението във ФА, са акредитирани от НАОА с най-високите оцен­ки за страната.

Ежегодно държавната поръчка позво­лява записването за обу­чение във ФА на 150 кан­дидат-студенти (120 в ОКС „ба­калавър“ и 30 в ОКС „ма­гис­тър“). Броят на обучаваните студенти във ФА го­дишно е 450. Всяка година се дипломират 80 инженери общо за ОКС „бака­лавър“ и ОКС „магистър“.