ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Катедра Електроизмервателна техникаКатедра "Електроизмервателна техника" (ЕИТ) традиционно осигурява обучение по базовата дисциплина "Електрически измервания", обща за всички електротехнически специалности на ТУ-София от факултет Автоматика (специалност АИУТ), Електрофакултета, факултета по Компютърни системи и управление, факултета по Телекомуникации и факултета по Електронна техника и технологии. Катедрата провежда и специфично базово обучение в областта на измерванията за студенти, обучавани в Транспортния факултет, Машиностроителния факултет, факултета по Английско инженерно обучение и факултета по Френско обучение по електроинженерство.Катедра "Електроизмервателна техника" е акредитирана да обучава докторанти в научни направления: "Електроизмервателна техника", "Информационно-измервателни системи", "Метрология и метрологично осигуряване", "Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда)". Завършилите инженери и докторанти придобиват актуални знания и умения в областта на измерванията на електрически и неелектрически величини, интелигентните средства и системи за измерване, метрологията и метрологичното осигуряване, контрола на качеството и инженеринговата дейност в областта на измервателната техника. Катедра "Електроизмервателна техника" има активна научно-изследователска работа по тематика, съответстваща на нейната компетентност. Традиционно катедрата поддържа връзки с Българския институт по метрология, както и с голям брой частни и държавни, български и чуждестранни фирми, лаборатории и институции с предмет на дейност уредостроене, изпитване, контрол, автоматизация и др.

Сайт на катедрата: http://elfe.tu-sofia.bg/eit/bg/