ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Докторски програмиФакултет Автоматика обучава докторанти по следните програми:

 1. Автоматизация на производството (по отрасли).
 2. Електрозадвижване.
 3. Роботи и манипулатори.
 4. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление.
 5. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката.
 6. Метрология и метрологично осигуряване.
 7. Електроизмервателна техника.
 8. Информационно-измервателни системи.
 9. Теория на автоматичното управление.
 10. Системи с изкуствен интелект.
 11. Автоматизация на области от нематериалната сфера.
 12. Теоретична електротехника.
 13. Биоавтоматика.
 14. Уреди и системи за аналитични измервания и за контрол на среди (вкл. на околната среда).
 15. Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника.
 16. Управляващи изчислителни машини и системи.
 17. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране.
 18. Методи за преобразуване и уреди за измерване на физико-химични и биологични величини.