ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Катедра Автоматизация на непрекъснатите производстваКатедра „Автоматизация на непрекъснатите про­из­вод­ства“ ефективно изпол­зва педагогическия опит на ка­тедрения колектив за обуче­ние на спе­циалисти, които да при­добият знания, навици и умения по изграждането и раз­ви­тието на техничес­ко­то, алгоритмичното, програмното и информационно осигу­ря­ване на трите нива в уп­равлението на съвременните техно­логии и производства: автоматизация на технологични процеси; автоматизация на промишлени инсталации, в които се реализират сложни про­изводствени процеси; автоматизация на интегрирани производствени комплекси като технико-иконо­ми­чески системи. Създават се условия за обучение на студентите по проблемите за управление на технико-икономически системи от индустрията, чрез засилващата се фундаментална и интердисциплинарна подготовка, и чрез използване в лабораториите на катедрата. Това позволява да се сле­дят тенденциите в интензивното раз­витие на научните области и потреб­ности от кадри, съз­дават се условия за подго­тов­ка съдържанието на свободно-из­бирае­мите дисциплини по новите учеб­ни планове.

Студентите и докторантите на катедра АНП имат достъп до съвременни електронни и дистанционни форми на обучение, допълващи класическите. В процес на разработка във факултет Автоматика е интегрирана система за електронно обучение. Учебните лаборатории са оборудвани със съвременни индустриални технически  средства за автоматизация. Изградени са информационни, комуникационни и управляващи структури и системи, аналогични на срещаните в индустрията. Активната развойна и експериментална научно-изследователска дейност на катедрения колектив гарантира неговото професионално израстване, като същевременно води и до постоянно обогатяване на лабораторната база с нови стендове и модели, намиращи приложение в учебния процес.

Особено внимание в катедрата се обръща на подготовката на спе­циалисти с висша квалификация чрез докторантура. Процесът на обучение на докторантите включва теоретична, специализираща и практическата подготовка с цел решаване на актуални проблеми, произтичащи от различни области в индустрията. Обучението преминава през следните етапи: методология на научното изследване, създаване на теоретико-приложен модел за решаване на проблем от конкретната област, експериментална работа и обработка на получени резултати, внедряване на валидиран модел в практиката. Развиването на изследователски и аналитични умения, създаването на научни знания и повишаването на квалификацията на докторантите се извършва чрез възможности за сключване на договори за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност, съвместно с научните ръководители, в съответната научна област.

Научно-изследователската дейност на преподавателите от катедра АНП включва аналитико-теоретични разработки, развойна и внедрителска дейност, дава експертни и консултативни възможности за иновативни решения, чрез изследвания и практически приложения в области като:

  • човешкият фактор в системите за управление;
  • енергийна ефективност и прогнозиране на електропотребление;
  • съвременни подходи за управление на технологични процеси чрез размита и невронна логика, адаптивно управление, робастни методи;
  • биоелектроинженерството и биоинформатика;
  • технически средства, индустриална и управляваща техника при автоматизация на технологични процеси и биотехнологични производства;
  • комуникационни системи в интегрираните производства;
  • системен анализ, информационни системи и стратегическо управление.

 Сайт на катедрата: http://anp.tu-sofia.bg/