ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Учебна и научно-изследователска дейностНовите направления в развитието на индустрията у нас и в напредна­лите страни стимулират появата на нови направления на учебна и научноизследователска дейност във ФА.

Изг­ражда се обучение и се развиват научни изслед­вания в областта на компютър­ните системи, управлението, техническите средства за автомати­зация, биоелектроинженерството, робототехническите системи, управлението на производството, технико-икономическите системи. Успешната реализация на възпитаниците на ФА в страната и чужбина в различни области на техниката, производс­твото и икономиката, както и в нестопанската сфера, е резултат на ши­роката им фундаментална подготовка. Важно място в тази подготовка заемат знанията в областта на компютърната техника и програмиране­то и на количест­вените методи за анализ и проектиране на системи за уп­равление, както и усвое­ния системен подход към изучаването на процеси с различна природа.

Пре­подавателите на ФА обучават на българ­ски, английски, немски и френски език студенти в 12 от общо 16 ос­нов­ни факултета на ТУ-София по 180 учебни дисциплини в 56 учебни и научно­-изс­ледователски ла­боратории със 708 работни места върху 554 лабора­торни поста­новки.