ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЛ.КОР. ПРОФ. КТН. НИКОЛАЙ НАПЛАТАНОВ100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЧЛ.КОР. ПРОФ. КТН. НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ НАПЛАТАНОВ

 

През м. април 2023 г. се навършват 100 години от рождението на чл.-кор. проф. ктн. Николай Делчев Наплатанов, поставил началото на обучението по автоматика в България през 1961 г. , създател на Факултет Автоматика през 1974 г. и катедра „Автоматика и телемеханика“, преименувана по-късно в ”Автоматика и системотехника” и „Системи и управление” в периода от 1961 г. до днес, член-кореспондент на БАН, Ректор на ВМЕИ „Ленин“ (сега Технически университет – София) в периода 1968-1970 г., създател на нови научни направления като теория на управлението и техническа кибернетика.

От 1945 е студент в Политехническия институт в Ленинград, където през 1952 г. се дипломира с отличие по специалността електроавтоматика. В този институт от 1953 до 1956 г. е редовен аспирант. Защитава дисертация през 1957 г. Професионалната си дейност започва като асистент (1952), преподавател по автоматично управление на електрозадвижванията и теория на автоматичното регулиране (1957) , доцент по промишлена автоматика (1961), професор по теория на автоматичното управление във ВМЕИ – София (1966). Ръководител на катедра „Промишлена автоматика“ (1961-74), преобразувана в „Автоматика и телемеханика“ (1974-82), в катедра „Автоматика и системотехника“ през 1982 г. , а сега катедра „Системи и управление“. РЕКТОР на Висшия машинно-електротехнически институт – София (1 юли 1968 -1 юли 1970). Член – кореспондент на БАН от 1977 г. , директор на Централната лаборатория по системи за управление (ЦЛСУ) при БАН, основател и директор на Института по техническа кибернетика към БАН (1963-1978). Основни области на научна и преподавателска дейност: теория на автоматичното регулиране и управление, техническа и медицинска киберненика, бионика, ергатични системи. Основоположник на автоматиката и телемеханиката у нас като новоформиращи се научни направления. Председател на СНС по кибернетика и автоматика към ВАК (1977-1990).

Академичната общност на Факултет Автоматика изразява своето уважение и признателност към учения, основателя, създателя на новите научни направления у нас автоматика и кибернетика - чл.-кор. проф. дтн. Николай Делчев Наплатанов. Дълбок поклон пред делото му !

 

От Ръководството на ФА и кат. „Системи и  управление“