ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Хронология • 07.08.1974 г. - с Разпореждане на Министерски Съвет №159/07.08.1974 г. се създава Факултет Автоматика ФА в структурата на ВМЕИ;
 • 01.08.1974 г. - със заповед на Комитета за наука, технически прогрес и висше образование ДКНТПВО се определя структурата на ФА.

Създадени са катед­рите: „Автома­тика и телемеханика“ с ръководител чл. кор. проф. д-р Николай Дел­чев Наплатанов,„Автоматизация на Електрозадвижванията“ с ръководител проф. д-р Ди­ньо Сто­янов Минчев, „Автоматизация на непрекъснатите про­извод­ства“ с ръ­ководител проф. д-р Хинко Миков Хинов. Тези три катедри про­изли­зат от ка­тедра „Про­мишлена Автоматика“. В структурата на ФА заповедта на ДКНТВО включ­ва още: катедра „Теоретична електротехника“ с ръководител проф. д.т.н. Мин­чо Петров Златев, катедра „Електроизмервателна техника“ с ръ­ководител проф. Илия Маринов Панамски, катедра „Философия“ и катедра „Фи­зическо въз­пита­ние“.

 • 15.09.1981 г.-във ФА започва обучение по специалностите „Автоматизация на производст­вото“, „Автоматика и системотехника“, „Електроизмервателна тех­ни­ка“;
 • 01.04.1984 г. - катедра „Автоматика и телемеханика“ се преименува в „Ав­то­ма­тика и системотехника“;
 • 15.09.1984 г. - към ФА е създадена катедра „Биотехника“ към ВМЕИ, ръководители на катедрата са проф. дтн Стоян Ми­хов Цонков от 1984 г. до 1988 г., доц. д-р Веселин Тодоров Кисьов от 1988 г. до 1992 г., проф. д.т.н. Александър Нейков Нейков от 1992 г. до 1997 г.;
 • 15.09.1984 г. - създадена е катедра „Робототехника“ към ВМЕИ, ръководители на катедрата са проф. Михаил Спиров Константинов от 1984 г. до 1988 г., проф. д-р Веселин Илиев Павлов от 1988 г. до 1990 г., доц. д-р Пенчо Георгиев Венков от 1991 г. до 1995 г., доц. д-р Димитър Петков Димитров от 1995 г. до 1997 г.;
 • 02.12.1992 г. - във ФА започва обучение по специалностите „Автоматика и сис­темотехника“, „Електроизмервателна Техни­ка“, „Автоматизация на непрекъсна­тите производст­ва“, „Автоматизация на Електрозадвижванията“, на магистър-ин­женери с професионална квалификация „инженер по автоматика и системотех­ника“ с решение на АС на ВМЕИ протокол № 48/25.03.1992, 54/08.07.1992, 57/23.09.1992, 60/21.10.1992, 60/21.10.1992, 65/10.02.1993, 66/22.02.1993, 68/10.03.1993, 69/17.03.1993, 72/19.05.1993;
 • 21.04.1995 г. - със заповед на Ректора №547/21.04.1995 в структурата на  ФА е включена катедра „Робо­тотехника“ с ръководител доц. д-р Пенчо Георгиев Вен­ков;
 • 21.06.1995 г. - Висш Машинно-Елек­тротехнически Институт ВМЕИ се пре­и­ме­нува на Техни­чески Университет-София ТУ-София;
 • 29.10.1997 г. - с решение на АС от 29.10.1997 на ТУ-София и заповед на Рек­тора №1984/06.11.1997 катедра „Биотехника“ се обединява с катедра „Автомати­за­ция на непрекъснатите про­изводства“. Наименованието на новосформираната катедра е „Автоматизация на непрекъснатите Производства“ с две учебни нап­равления - „Индустриална уп­равляваща техника“ и „Биоелектроинженерство“.
 • 16.12.1997 г. - с решение на ФС на ФА протокол № 12/17.12.1997 и на АС на ТУ-София протокол № 23/22.04. във ФА започва обучение в ОКС “бакалавър“ по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ на ин­женери с професионална квалификация „инженер по автоматика“ АИУТ в професионал­ното направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ в специализи­ращи модули:  
 • Биоелектроинженерство,
 • Електрозадвижване и ав­томатиза­ция на машини,
 • Индустриална управляваща техника,
 • Информацион­но-измер­ва­телна техника,
 • Системи и управление,
 • Робототехнически системи.
 • 17.12.1997 г. - със заповед на Ректора №10/14.01.1998 катедра „Робототех­ника“ се обединява с катедра „Автома­ти­зация на електрозадвижва­нията“. Наи­мено­ва­нието на новосформираната катедра е „Автоматизация на електрозадвиж­ванията“ с две учебни направление - „Елек­троздвижване и ав­томатизация на ма­шини“ и „Робототехнически сис­теми“.
 • 15.09.2002 г. - във ФА започва обучение в ОКС “магистър“ по специалността АИУТ на инженери с професионална квалификация „инженер по автоматика“ в професионалното направление 5.2. Електротехника, Електроника и Автоматика“ в специализиращи модули:
 • Биоелектроинженерство,
 • Автомотизирани производствени системи,
 • Индустриална управляваща техника,
 • Информацион­но-измер­ва­телна техника,
 • Системи и управление,
 • Роботика.
 • 04.2012 г. - с решение на АС на ТУ-София протокол №4/25.04.2012 с активното участие на катедра „Електроимервателна Техника“ на ФА и на МФ в ТУ-София започва обучение в ОКС “магистър“ и на инженери с професионална квалификация „инженер-метролог“ в професионалното направление 5.13. „Общо инженерство“ по специалността „Метрология и измервателна техника“;
 • 11.05.2012 г. - в зала 2140 на ТУ-София с тържествено събрание ФА чества юбилея “50 години обучение по автоматика“ в България и създаването на катедра „Промишлена автоматика“;
 • 01.06.2012 г. - в рамките на форума „Дни на науката на ТУ-София“ в Созопол, ФА организира и провежда международна научна конференция АВТОМАТИКА,ФА’2012 посветена на юбилея “50 години обучение по автоматика“;
 • 23.04.2013 г. - в зала 2200 „чл. кор. проф. Н. Д. Наплатанов“ на ТУ-София с тържествено събрание ФА чества 90 години от рож­дението на чл. кор. проф. Николай Делчев Наплатанов, ръководител на катедра „Автоматика и системотех­ника“ (1974-1982) и един от създателите на ФА;
 • 14.06.2013 г. - в рамките на форума „Дни на науката на ТУ-СОФИЯ“ в Созопол, ФА организира и провежда международна научна конференция АВТОМАТИКА,ФА’2013 посветена на юбилея “ 50 години обучение по автоматизация на промишлеността“;
 • 23.01.2014 г. - с решение на АС на ТУ-София протокол №1/23.01.2014 с активното участие на катедра „Електроимервателна Техника“ на ФА и на МФ в ТУ-София започва обучение в ОКС “бакалавър“ и на инженери с професионална квалификация „инженер-метролог“ в професионалното направление 5.13. „Общо инженерство“ по специалността „Метрология и измервателна техника“;
 • 14.06.2014 г. - в рамките на форума „Дни на науката на ТУ-СОФИЯ“ в Созопол, ФА организира и провежда международна научна конференция АВТОМАТИКА,ФА’2014 посветена на юбилея “40 години факултет Автоматика“;
 • 09.07.2014 г. - с решение на ФС на ФА протокол №9/01.07.2014 и с решение на АС на ТУ-София протокол №6/09.07.2014 във ФА започва обучение в ОКС “магистър“ и на инженери с професионална квалификация „инженер по автома­тика“ в професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и авто­матика“ по специалността „Системи за енер­гоефективно управление“;
 • 01.07.2015 г. - с решение на ФС на ФА от 01.07.2015 и с решение на АС на ТУ-София от 24.07.2015 във ФА започва задочно обуче­ние ОКС “магистър“  на инженери с професионална квалификация „инженер по автома­тика“ в професионалното направление 5.2. Електротехника, електроника и авто­матика“ по специалностите „Системи за енер­гоефективно управление“ и "Автоматика, информационна и управляваща техника".