ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Срокове и документи за кандидатстванеДокументи се приемат в срок до 16.10.2022 г.  12:00 часа (на обяд). Всички кандидати трябва да изпратят на адрес v-slavov@tu-sofia.bg изискуемите по програмата документи. ВНИМАНИЕ!!!! На всички документи изискващи подпис трябва да бъде поставен такъв!!!! Кандидатите следва да подадат следните документи в съответствие с Методиката на ФА.

За кандидати МУ:
- Копие от диплома за завършена магистърска степен в направление 5.2
- Заявление по образец: 4 Zaiavlenie-MU-new
- Други документи, подкрепящи кандидатурата в съответствие с Методиката на ФА
Забележка: Всички документи се изпращат в архив във формат .zip

За кандидати ПД:
- Копие от диплома за придобиване на степен "Доктор"
- Проектно предложение по образец: Проектно предложение ПД.docx
- Други документи, подкрепящи кандидатурата в съответствие с Методиката на ФА

 Забележка: Всички документи се изпращат в архив във формат .zip