ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Факултетни отговорнициФакултетет отговорник Алумни - гл. ас. д-р Николина Стефанова Петкова

Факултетен отговорник ЕСТНК - доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева

Факултетет отговорник Еразъм+ - доц. д-р Владислав Деянов Славов