ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Важни срокове и документи за кандидатстванеВ срок до 11.12.2018 г., 15:00 часа, всички кандидати трябва предадат изискуемите по програмата документи /виж Методика на ФА ..., ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ в кабинет 2340.
Документите за кандидатстване се предават в запечатан плик,в който се поставя и електронен носител с качени на него документите за кандидатстване.

- Заявление за участие.

За допълнителна информация можете да изпращате своите въпроси на: v-slavov@tu-sofia.bg