ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Важни срокове и документи за кандидатстване
В срок до 10.01.2020 г., 16:00 часа, всички кандидати трябва предадат изискуемите по програмата документи /виж Методика на ФА ..., ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ в кабинет 2340.
Документите за кандидатстване се предават в запечатан плик,в който се поставя и електронен носител с качени на него документите за кандидатстване.
Класирането на кандидатите ще бъде обявено на 17.01.2020 г.

- Заявление за участие.

За допълнителна информация можете да изпращате своите въпроси на: v-slavov@tu-sofia.bg