ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Важни срокове и документи за кандидатстване
В срок до 04.02.2021 г., 15:00 часа, всички кандидати трябва да изпратят на адрес v-slavov@tu-sofia.bg изискуемите по програмата документи /виж Методика на ФА ..., ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ВНИМАНИЕ!!!! На всички документи изискващи подпис трябва да бъде поставен такъв!!!!

- Заявление за участие.

За допълнителна информация можете да изпращате своите въпроси на: v-slavov@tu-sofia.bg