ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Работни документи- Заповед на Декана на ФА за назначаване на структурна комисия.

-Заповед на Декана на ФА за назначаване на СК за етап 3.
Методика на ТУ-София по програмата.
- МЕТОДИКА за класиране на кандидатите и определяне на месечните възнаграждения за участие в НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА `МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ`, във ФА

- Протокол 1 от заседание на СК
Общи критерии за оценка на кандидатите по програмата.

- Приоритетни области в НСРНИ 2030 и приоритетни направление в ИСИС.