ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

За програматаЦелта на програмата e привличането, задържането и развитието на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, като се осигури качественото възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в България. 

Приоритетните направления за развитие на научни изследвания в България са залегнали в Националната стратегия за развитието на научните изследвания в Република България 2017-2030 (НСРНИ) и са в съответствие с Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2020 (ИСИС). Програмата е изцяло насочена към финансирането на допълнителна научноизследователска и научна работа като целевите групи, които могат да получат финансиране са:

·        младите учени - лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й;

·        постдокторантите - учени, придобили образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването й.

Програмата е със срок на действие 3 години, т.е. от 01.10.2018 г. до 30.09. 2021 г.

Бюджетът на ТУ-София за 2018 г. (до 30.09. 2019 г.) е 265 604 лв. За следващите две години се определя от МОН след анализ на постигнатите резултати от предходния период.

Подробно описание на програмата можете да намерите тук.
Въпроси и отговори