ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Оперативна работа на факултетаКОМИСИЯ ПО УЧЕБНА РАБОТА, КАЧЕСТВО, АТЕСТАЦИЯ И АКРЕДИТАЦИЯ 

(утвърдена на ФС на ФА - протокол № 7/ 15.03.2023 г. )

доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева, зам.-декан ФА

председател и членове:

1. доц. д-р  Дочо Цанков Цанков, катедра АЕЗ

2. доц. д-р Методи Георгиев Георгиев, катедра АНП

3. доц. д-р Радослав Цветков Делийски, катедра ЕИТ

4. доц. д-р Александър Каменов Ищев, катедра СУ

5. доц. д-р Николина Стефанова Петкова, катедра ТЕ

6. студент Денис Исметов Мустафов

7. докторант Анастасия Владимировна Славова

 

КОМИСИЯ ПО НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И МЕЖДУНАРОДНА ИНТЕГРАЦИЯ 

доц. д-р Владислав Деянов Славов Зам. декан ФА - НИДиМИ

председател и членове:

1. доц. д-р Марин Милков Жилевски, катедра АЕЗ

2. доц. д-р Станислав Енчев Енев, катедра АНП

3. гл. ас. д-р Божидар Петков Джуджев, катедра ЕИТ

4. проф. д-р Илона Илиева Николова-Ячева, катедра ТЕ

5. доц. д-р Цоньо Николаев Славов, катедра СУ

 

 

КОМИСИЯ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

доц. д-р Нина Георгиева Николова, декан ФА

председател и членове:

1. доц. д-р Владимир Димитров Христов, ръководител катедра АЕЗ

2. доц. д-р Станислав Енчев Енев, ръководител катедра АНП

3. доц. д-р Николай Симеонов Стоянов, ръководител катедра ЕИТ

4. проф. дн Валери Марков Младенов, ръководител катедра ТЕ

5. доц. д-р Цоньо Николаев Славов, ръководител катедра СУ

6. доц. д-р Весела Ангелова Карлова-Сергиева, зам.-декан ФА

7. доц. д-р Владислав Деянав Славов, зам.-декан ФА