ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА - ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕНова магистърска програма ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

За магистърската специалност "Вградени системи за управление" могат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки и област 4. Природни науки, математика и информатика, професионални направления 4.5. Математика, професионално направление и 4.6. Информатика и компютърни науки, не е необходимо изравнително обучение. не е необходимо изравнително обучение.

Обучението завършва с разработване на дипломен проект във всички форми на обучение.

С подкрепата на "Костал-България".