ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

СИСТЕМИ ЗА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕМогат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, след изравнително обучение.

Специалност "Системи за енергоефективно управление". За завършили  ОКС “бакалавър” и/или ОКС “магистър” по специалности от професионални направления 5.2. ЕЕА и 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ не е необходимо изравнително обучение (с изключение на специалност АИУТ от професионално направление 5.2. ЕЕА).

Обучението завършва с разработване на дипломен проект във всички форми на обучение.