ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

АВТОМАТИКА, ИФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАМогат да кандидатстват всички със завършена ОКС "бакалавър" в област 5. Технически науки, след изравнително обучение.

Специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника". За завършилите образователно-квалификационна степен „бакалавър” специалност АИУТ от професионално направление 5.2. ЕЕА не е необходимо изравнително обучение.

Предлагат се магистърски програми: Автоматизирани производствени системи; Биоелектроинженерство; Индустриална управляваща техника; Информационно-измервателна техника; Роботика; Системи и управление (само редовна форма).

Обучението завършва с разработване на дипломен проект във всички форми на обучение.