ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

Специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКАОбразователно-квалификационна степен “БАКАЛАВЪР”

Форма на обучение: редовно и задочно

Срок на обучение:  4 години

Модули: Електрозадвижване и автоматизация на машини; Биоелектроинженерство; Индустриална управляваща техника; Информационно-измервателна техника; Роботика;  Системи и управление.

Завършване: Дипломен проект при всички форми и степени на обучение

Прием: По реда установен за ТУ – София