ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

НачалотоФакултет Автоматика е създаден с Разпореждане №159 от 07.08.1974 на МС и е включен в структурата на висшето учебно за­ве­дение, за­почнало ис­торията си от: Висше Тех­ничес­ко Учи­ли­ще (1941-1945); Дър­жавна Политех­ника (1945-1953)Ма­шинно-Елек­т­ро­техни­чес­ки Институт (1953-1965)Висш Машин­но-Елек­тротех­нически Инс­ти­тут ВМЕИ (1965-1995); Технически Универ­ситет-София ТУ-Со­фия (от 1995).

Декани на ФА за периода 1974 г. - 2014 г.:

проф. инж. Весел Николаев Савов - 1974 г. - 1976 г. ; проф. инж. Димчо Станчев Йорданов - 1976 г. - 1983 г. ; проф. инж. Борис Иванов Матраков - 1983 г. - 1989 г. ; проф. дтн. инж. Васил  Димитров Филев - 1989 г. - 1992 г. ; доц. д-р инж. Веселин Тeодоров Кисьов - 1992 г. - 1992 г. ; доц. д-р инж. Роман Петров Личев - 1992 г. - 1995 г. ; проф. д-р инж. Гео Иванов Гатев - 1995 г. - 1999 г. ; доц. д-р инж. Георги Нешев Сапунджиев - 1999 г. - 2005 г. ; доц. д-р инж. Димитър Петков Димитров - 2005 г.- 2011 г. ; проф. д-р инж. Валери Марков Младенов - 2011 г. - 2011 г. ; проф. дтн дхк инж. Емил Костов Николов - 2012 г. - 2015 г. доц. д-р Нина Георгиева Николова от 2015 г.