ФАКУЛТЕТ "АВТОМАТИКА"

За факултетаФакултет Автоматика (ФА) е създаден през 1974 г. Структурата на ФА включва катедри: „Автоматизация на елект­розад­вижвани­ята“, „Автоматизация на непре­късна­тите про­изводства“, „Електро­измерва­телна техника“, „Сис­теми и управление“, „Теоретична електротех­ника“. Пре­подавате­лите на ФА обучават на българ­ски, английски, немски и френски език студенти в 12 от общо 16 ос­нов­ни факултета на ТУ-София по 180 учебни дисциплини в 56 учебни и научно­изс­ледователски ла­боратории. Обучението във ФА е в образователно-ква­лификацион­ните степени „бакалавър“ и „магистър“ с професионална квалификация „инженер по автоматика“ в бакалавърската специ­алност „Автоматика, информаци­онна и управляваща техника“ (АИУТ) и в магистърските специалности АИУТ и „Системи за енер­гоефективно управление“ (СЕЕУ). Всички специалности във ФА са едни от най-желаните в областта на техническите науки и са акредитирани от НАОА с най-високи оцен­ки за страната. ФА ефективно изпол­зва педагогическия опит на преподавателския екип за обуче­ние на спе­циалисти, при­добиващи актуални знания, навици и умения по изграждането и раз­ви­тието на техничес­ко­, алгоритмично, програмно и информационно осигу­ря­ване на трите нива в уп­равлението на съвременните техно­логии и производства. Това са: автоматизация на технологични процеси; автоматизация на индустриални инсталации, реализиращи сложни про­изводствени процеси; автоматизация на интегрирани производствени комплекси (технико-иконо­ми­чески системи). Създават се условия за обучение на студенти по проблемите за управление на системи от индустрията, чрез засилващата се фундаментална и интердисциплинарна подготовка, както и чрез използване на лабораториите на ФА и "София ТехПарк АД".

Спецификата на обучението в АИУТ се състои в решаване на задачи за: проектиране, изграждане и експлоатация на компютърни системи за управление в различни индустриални отрасли и в непроизводствената сфера; изследване и разработване на прецизни мани­пу­лаци­онни роботи; изследване в областта на биоелектроинженерството, биоинформатиката и биотехнологиите.

Специализиращата подготовка в специ­алност АИУТ се придобива чрез групи от профилиращи дисциплини, форми­ращи модули: „Системи и управле­ние“, „Информационно-измервателна тех­ника“, „Електро­задвижване и автоматизация на машини“, „Индустриална управляваща тех­ника“, „Биоелектроинженерство“; „Робототехнически системи“.

В новата магистърска специалност СЕЕУ се засягат актуалните проблеми, свързани, при едни и същи други условия, с: минимизиране на консумираната енергия; енер­гийни трансформации с едностра­нен и двустранен обмен; възстановя­ване на енергията и използването на нови енергийни източници.

Обучението на докторанти и научноизследователската дейност са основен приоритет във ФА. Сле­дят се тенденциите в интензивното раз­витие на научните области и се съз­дават условия за актуализация на обучението с усъвършенстване на всички не­гови форми, развитие на лабораторната база и на договорната тематика с пар­тньори от водещи университети и фирми за създаване на връзката между обучени­е и индустриална практика. Научни­те резултати на факултета са получи­ли признание у нас и в чужбина. Научните статии, доклади, учебници и монографии, написани от акаде­мичния състав, са публикувани в ре­номирани български и чуждестран­ни издания.