Available courses

Основна цел на курса е да запознае студентите с основни, а също и със специфични проблеми на метрологичното осигуряване (МО) в законовата и нерегулираната области. Дисциплината има за цел да въведе студентите в понятийния апарат на метрологичното осигуряване като изгради базови познания по метрология и представи метрологичния аспект на оценката на съответствието.

Разглеждат се въпроси от основните раздели на метрологията: общата теория на измерването; измервателните единици, възпроизвеждането им и тяхното съхраняване; обработката на резултатите; представяне на резултатите, оценка и сумиране на грешки и моделиране, бюджетиране и оценяване на неопределеноста; методите и средствата за измерване (СИ) с присъщите им влияния в процеса на измерване; метрологичната йерархия на СИ; оценяване и нормиране на метрологични характеристики на СИ. Изграждат се базови представи за законовата метрология като комплекс от взаимно свързани и обусловени общи правила, изисквания и норми, насочени към осигуряване на единството на измерванията. Метрологичното осигуряване на работни СИ се разглежда в двата аспекта, осигуряващи проследимост на измерванията: метрологичен контрол и калибриране. Представят се методи,  процедури и особености при калибриране, проверки и метрологична експертиза на СИ. Изгражда се представа за  формите на контрола на СИ - одобряване на типа, видовете проверки, метрологичната експертиза и нотификацията на СИ. Обсъждат се обхвата и дейностите на метрологичния надзор.

В дисциплината “Микропроцесорна техника” се дават основни сведения за съвременните микропроцесорни системи ( МПС ), използувани при проектиране и изграждане на системи за управление и информационно-измервателни системи в т.ч.: системна архитектура, принципи на функциониране, технически и програмни средства, технология за проектиране на програмно осигуряване за МПС.
Акцентира се върху системотехническите аспекти - организация, структура, функциониране и взаимодействие на съставните подсистеми на МПС, в контекста (основно ) на микрокомпютрите, използувани при изграждане на системи за автоматизация. В тази връзка се разглеждат по-подробно и практическите проблеми, свързани с проектирането и експлоатацията на приложни системи - свързване на различни видове периферни устройства, създаване на системно и приложно програмно осигуряване и др.

Целта на курса е да запознае студентите с инженерен подход за синтез на системи за управление, който позволява прилагане резултатитеот теорията в инженерната практика. Проведените по време на курса експерименти създават знания, които водят до изясняване на проблематика, свързана с компромиси, които са наложени от реалните работни условия и произтичащи от фундаменталните понятия  -  устойчивост, качество, промяна в параметрите на обекта, ниво на смущение, сложност на регулатор и честотна лента.  Задачите на курса са: да допълни теоретичната основа, системните връзки, потребителските умения и подготовката на студентите в областта на ефективни методи за робастно управление на индустриални обекти и технологични процеси с висока размерност, степен на свързаност; да квалифицира системно студентите в изследването, проектирането, избора, оценката, внедряването и експлоатацията на системи за управление.  След завършване на курса студентът трябва: да прилага теоретични знания за синтез на системи за управление в честотната област и комплексната равнина при обекти с неопределеност в параметрите; да притежава практически знания за управление на различни видове автоматични непрекъснати и дискретни системи с гарантирано качество, областите на тяхното приложение, характеристики, предимства и недостатъци. Входни връзки: Теория на управлението, Технически средства за автоматизация, Автоматизация на технологични процеси, Съвременни методи за управление в индустрията. Изходни връзки: Дипломно проектиране

Целта на обучението по ВТИТ е студентите да придобият знания и умения за създаване на програмно осигуряване, което да управлява функционалността на средствата за измерване. Специфични цели са придобиването на знания за изграждането на автоматизирани системи за измерване и за управление на измервателни системи. Акцента е поставен върху изучаването на програмни продукти с приложение в програмното осигуряване при изграждането на автоматизирани системи за проверка и калибриране на СИ. Студентите придобиват практически умения за създаване и работа със софтуерни продукти за компютърно управление на измервателна апаратура, придобиват знания за процеса от избор на програмен език, през създаването на програмно осигуряване до верификацията на софтуера за управление на СИ.

Адаптивно управление на мехатронни системи е избираема дисциплина от магистърската програма на специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията, получени по дисциплината, създават предпоставки за придобиване на инженерни знания в областта на роботиката и автоматизацията на производствените процеси, както и за многостранна реализация на студентите в областта на създаване, изследване и реализация на системи за управление на сложни мехатронни системи. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на адаптивното управление на сложни динамични обекти и да придобиват нови знания в  тази предметна област.

Светът на науката и техниката е пълен със сигнали и данни, получени от различни физически процеси – температури, налягания, вибрации, радарни и сонарни, звукови, оптични и много други. Цифровата обработка на сигналите е науката за използване на компютрите за обработка на тези данни с цел извличане на необходимата ни информация. Съществуват много методи за обработка – корелационен и спектрален анализ, филтрация, компресия и много други. Цифровата обработка на данни и сигнали е изключително мощна технология, която оформя научно-техническия прогрес през 21-ви век.

“Теория на управлението I ч.” е задължителна фундаментална учебна дисциплина в учебния план за бакалавърската степен на специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника".  В нея се поставят теоретичните основи на изследването и проектирането на линейни непрекъснати системи за автоматично управление (САУ). Дисциплината е базова за редица следващи задължителни и избираеми учебни дисциплини от учебния план на тази специалност. Заедно с тях той създава предпоставки за многостранна реализация на студените при изследване, и проектиране на системи за управление на разнообразни обекти и технологични процеси.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат принципите, моделите и методите на теорията за анализ и синтез на системи за автоматично управление и да придобиват нови знания и възможности в тази област.

В края на обучението си студентът ще:

·     познава понятийния апарат на теорията на управлението;

·     може да съставя и преобразува от един вид в друг математичните модели на САУ;

·     може да изследва устойчивостта и да анализира качеството на такива системи;

·     може да прави обоснован избор на техните параметри и да извършва синтез на коригиращи звена, с които да се осигуряват зададени показатели на качеството.


Представени са съвременни методи за анализ и синтез на линейни робастни системи за управление. Целта е обучаваните да получат необходимите теоретични знания, както и умения за тяхното прилагане с използване на програмната среда MATLAB.

Материалите предлагат съдържание на основния учебен материал, изнасян като лекции пред бакалавърския курс във Факултета по Автоматика на Техническия Университет - София през последните години. В първата част е поставен акцент върху основни подходи за изучаване на функционалното поведение на обекти на изследване чрез оценяване на техни непрекъснати непараметрични и параметрични математически модели. Втората част разглежда задачи на идентификация с използване на блочни (еднократни), итеративни (многократни) и рекурсивни (в реално време) методи за неизместено оценяване на дискретни стохастични регресионни модели. Тук е изложен и теоретичният материал на нелинейната идентификация, която е използвана при създаване на функциите в световно известната библиотека “System Identification Toolbox”, разпространявана с програмната среда MATLAB/SIMULINK.

Дисциплината „Измерване на неелектрически величини” запознава студентите с методите и техническите средства за измервателно преобразуване и измерване на най- важните величини, свързани с човешката дейност като линейно и ъглово преместване, маса, налягане, сила, температура, разход, концентрация на разтвори, светлинни величини и др. При тези измервания се използват първични преобразуватели на входната неелектрическа величина в електрическа (електросъпротивителни, индуктивни, индукционни, капацитивни, ултразвукови, оптични, галванични, термоелектрически, терморезисторни, пиезоелектричиски и др.). Получената електрическа величина след това се преобразува, обработва и измерва чрез електрически измервателни средства.

Разглеждат се различни индустриални комуникационни системи.

Цел на курса е студентите да получат знания и умения за използване на принципите и методите на изграждане на интелигентни системи за управление на обекти на основа на размита логика, невронни мрежи и еволюционни алгоритми.  Разглеждат се приложения в областта на моделирането, управлението (адаптивно, робастно, линеаризиращо, предсказващо, двусвързано и др.) и оптимизацията.

В лабораторните упражнения се решават задачи за синтез,  симулационни изследвания и управление в реално време. Използват се MATLAB, Simulink и приложенията Neural Networks, Fuzzy  Logic, Real Time Workshop  и програмируем логически контролер. Обектите са пилотни модели на процеси от енергетиката, екологията, комуникациите и др.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: запознаване със спецификата на роботите като обекти за управление, получаване на знания и умения за решаване на инженерни задачи по планиране на движенията и изграждане на системи за управление на роботи и  анализиране и изследване поведението им чрез моделиране и симулиране.

Целта на курса е студентите да придобият знания за основните видове електрозадвижвания с двигатели за постоянен и променлив ток. Изучават се принципи на действие; схемни решения; математическо описание; алгоритми на управление; структурни схеми; статични, динамични и енергетични характеристики на съответните видове електромеханични системи. Прави се сравнителен анализ на разглежданите принципи за управление, което позволява да се оценят техните възможности за практическото им приложение.

Курсът “електромеханични устройства” е задължителна дисциплина от учебната програма за образователно-квалификационната степен бакалавър на специалността  “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията по Eлектромеханични устройства създават предпоставки за многостранна реализация на студените при изграждане и поддържане на системи за задвижване и управлението им. Отделено е специално внимание на съвременните честотно управляеми задвижвания, разглеждат се и проблемите и начините за подобряване на енергетичните показатели на системите. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните електрически машини и апарати, техните физически и конструктивни особености, математическото им описание, статичните и динамични характеристики при различните начини на управлението им.

Курсът “Сградна автоматизация” дава знания за подлежащите на автоматизация процеси, механизми и машини в съвременните сгради. Разглеждат се използваните хардуерни и софтуерни средства за изграждане на високо автоматизирани сгради. Студентите получават практически знания за избор на технически средства за автоматизация, както и за методите за реализация на програми за управление и интегриран сграден контрол.

“Теория на автоматичното управление” е задължителна фундаментална учебна дисциплина в учебния план за бакалавърската степен на специалност "Авиационна техника и технологии".  В нея се поставят теоретичните основи на изследването и проектирането на линейни непрекъснати и дискретни системи за автоматично управление (САУ). Дисциплината е базова за редица следващи задължителни и избираеми учебни дисциплини от учебния план на тази специалност. Заедно с тях той създава предпоставки за многостранна реализация на студените при изследване, и проектиране на системи за управление на въздухоплавателни средства (ВС).

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат принципите, моделите и методите на теорията за анализ и синтез на системи за автоматично управление и да придобиват нови знания и възможности в тази област.

В края на обучението си студентът ще:

·     познава понятийния апарат на теорията на управлението;

·     може да съставя и преобразува от един вид в друг математичните модели на САУ;

·     може да изследва устойчивостта и да анализира качеството на такива системи;

·     може да прави обоснован избор на техните параметри и да извършва синтез на коригиращи звена, с които да се осигуряват зададени показатели на качеството.


Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с базови знания от теорията на автоматичното управление, която разработва принципите за построяване на автоматичните системи, както и необходимите за тях технически средства за автоматизация. Основните методи за анализ и синтез на тези системи се демонстрират в най-общ вид. Студентите ще се запознаят с понятия като информация, мрежова комуникация и информационни системи, човеко-машинни взаимодействия.

Знанията и уменията по Електрически измервания изграждат базова подготовка на студентите, необходима за усвояването на учебния материал в редица следващи специализиращи курсове на обучение, както и в бъдещата дейност на инженери.

Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят конкретни базови знания и умения, необходими при реализиране на измервателни схеми, избор на необходими средства за измерване, провеждане на измервния и последваща обработка на резултатите от измерванията.

В края на обучението си студентът ще:

  • познава понятийния апарат в областта на електрическите измервания;
  • познава основните методи и средства за измерване, техните характеристики и параметри;
  • прави избор и реализира конкретни електрически схеми за измерване;
  • събира и обработва резултати от измервания с цел получаване на обективна оценка за измерваните величини;
  • може да сравнява различни методи и средства за измерване.

Знанията и уменията по Електрически измервания изграждат базова подготовка на студентите, необходима за усвояването на учебния материал в редица следващи специализиращи курсове на обучение, както и в бъдещата дейност на инженери.

Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят конкретни базови знания и умения, необходими при реализиране на измервателни схеми, избор на необходими средства за измерване, провеждане на измервния и последваща обработка на резултатите от измерванията.

В края на обучението си студентът ще:

  • познава понятийния апарат в областта на електрическите измервания;
  • познава основните методи и средства за измерване, техните характеристики и параметри;
  • прави избор и реализира конкретни електрически схеми за измерване;
  • събира и обработва резултати от измервания с цел получаване на обективна оценка за измерваните величини;
  • може да сравнява различни методи и средства за измерване.

Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.