Available courses

Адаптивно управление на мехатронни системи е избираема дисциплина от магистърската програма на специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията, получени по дисциплината, създават предпоставки за придобиване на инженерни знания в областта на роботиката и автоматизацията на производствените процеси, както и за многостранна реализация на студентите в областта на създаване, изследване и реализация на системи за управление на сложни мехатронни системи. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на адаптивното управление на сложни динамични обекти и да придобиват нови знания в  тази предметна област.

Светът на науката и техниката е пълен със сигнали и данни, получени от различни физически процеси – температури, налягания, вибрации, радарни и сонарни, звукови, оптични и много други. Цифровата обработка на сигналите е науката за използване на компютрите за обработка на тези данни с цел извличане на необходимата ни информация. Съществуват много методи за обработка – корелационен и спектрален анализ, филтрация, компресия и много други. Цифровата обработка на данни и сигнали е изключително мощна технология, която оформя научно-техническия прогрес през 21-ви век.

Представени са съвременни методи за анализ и синтез на линейни робастни системи за управление. Целта е обучаваните да получат необходимите теоретични знания, както и умения за тяхното прилагане с използване на програмната среда MATLAB.

Материалите предлагат съдържание на основния учебен материал, изнасян като лекции пред бакалавърския курс във Факултета по Автоматика на Техническия Университет - София през последните години. В първата част е поставен акцент върху основни подходи за изучаване на функционалното поведение на обекти на изследване чрез оценяване на техни непрекъснати непараметрични и параметрични математически модели. Втората част разглежда задачи на идентификация с използване на блочни (еднократни), итеративни (многократни) и рекурсивни (в реално време) методи за неизместено оценяване на дискретни стохастични регресионни модели. Тук е изложен и теоретичният материал на нелинейната идентификация, която е използвана при създаване на функциите в световно известната библиотека “System Identification Toolbox”, разпространявана с програмната среда MATLAB/SIMULINK.

Дисциплината „Измерване на неелектрически величини” запознава студентите с методите и техническите средства за измервателно преобразуване и измерване на най- важните величини, свързани с човешката дейност като линейно и ъглово преместване, маса, налягане, сила, температура, разход, концентрация на разтвори, светлинни величини и др. При тези измервания се използват първични преобразуватели на входната неелектрическа величина в електрическа (електросъпротивителни, индуктивни, индукционни, капацитивни, ултразвукови, оптични, галванични, термоелектрически, терморезисторни, пиезоелектричиски и др.). Получената електрическа величина след това се преобразува, обработва и измерва чрез електрически измервателни средства.

Изучават се общата теория на електрическите измервания, методите на измерване и особеностите на измерване на основните електрически величини, принципите на действие и конструкциите на уредите и системите за измерване, както и техните технически и метрологични характеристики. Изграждат се практически умения относно избора на метод и схема за измерване, както и реализацията на схеми за измерване и опит в обработката и представянето на резултатите от измерванията.

Цел на курса е студентите да получат знания и умения за използване на принципите и методите на изграждане на интелигентни системи за управление на обекти на основа на размита логика, невронни мрежи и еволюционни алгоритми.  Разглеждат се приложения в областта на моделирането, управлението (адаптивно, робастно, линеаризиращо, предсказващо, двусвързано и др.) и оптимизацията.

В лабораторните упражнения се решават задачи за синтез,  симулационни изследвания и управление в реално време. Използват се MATLAB, Simulink и приложенията Neural Networks, Fuzzy  Logic, Real Time Workshop  и програмируем логически контролер. Обектите са пилотни модели на процеси от енергетиката, екологията, комуникациите и др.

ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА: запознаване със спецификата на роботите като обекти за управление, получаване на знания и умения за решаване на инженерни задачи по планиране на движенията и изграждане на системи за управление на роботи и  анализиране и изследване поведението им чрез моделиране и симулиране.

Целта на курса е студентите да придобият знания за основните видове електрозадвижвания с двигатели за постоянен и променлив ток. Изучават се принципи на действие; схемни решения; математическо описание; алгоритми на управление; структурни схеми; статични, динамични и енергетични характеристики на съответните видове електромеханични системи. Прави се сравнителен анализ на разглежданите принципи за управление, което позволява да се оценят техните възможности за практическото им приложение.

Курсът “електромеханични устройства” е задължителна дисциплина от учебната програма за образователно-квалификационната степен бакалавър на специалността  “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията по Eлектромеханични устройства създават предпоставки за многостранна реализация на студените при изграждане и поддържане на системи за задвижване и управлението им. Отделено е специално внимание на съвременните честотно управляеми задвижвания, разглеждат се и проблемите и начините за подобряване на енергетичните показатели на системите. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните електрически машини и апарати, техните физически и конструктивни особености, математическото им описание, статичните и динамични характеристики при различните начини на управлението им.

Курсът “Сградна автоматизация” дава знания за подлежащите на автоматизация процеси, механизми и машини в съвременните сгради. Разглеждат се използваните хардуерни и софтуерни средства за изграждане на високо автоматизирани сгради. Студентите получават практически знания за избор на технически средства за автоматизация, както и за методите за реализация на програми за управление и интегриран сграден контрол.

Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.