Целта на курса е студентите да придобият знания за основните видове електрозадвижвания с двигатели за постоянен и променлив ток. Изучават се принципи на действие; схемни решения; математическо описание; алгоритми на управление; структурни схеми; статични, динамични и енергетични характеристики на съответните видове електромеханични системи. Прави се сравнителен анализ на разглежданите принципи за управление, което позволява да се оценят техните възможности за практическото им приложение.