В дисциплината “Микропроцесорна техника” се дават основни сведения за съвременните микропроцесорни системи ( МПС ), използувани при проектиране и изграждане на системи за управление и информационно-измервателни системи в т.ч.: системна архитектура, принципи на функциониране, технически и програмни средства, технология за проектиране на програмно осигуряване за МПС.
Акцентира се върху системотехническите аспекти - организация, структура, функциониране и взаимодействие на съставните подсистеми на МПС, в контекста (основно ) на микрокомпютрите, използувани при изграждане на системи за автоматизация. В тази връзка се разглеждат по-подробно и практическите проблеми, свързани с проектирането и експлоатацията на приложни системи - свързване на различни видове периферни устройства, създаване на системно и приложно програмно осигуряване и др.