Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с базови знания от теорията на автоматичното управление, която разработва принципите за построяване на автоматичните системи, както и необходимите за тях технически средства за автоматизация. Основните методи за анализ и синтез на тези системи се демонстрират в най-общ вид. Студентите ще се запознаят с понятия като информация, мрежова комуникация и информационни системи, човеко-машинни взаимодействия.