Целта на курса е да запознае студентите с инженерен подход за синтез на системи за управление, който позволява прилагане резултатитеот теорията в инженерната практика. Проведените по време на курса експерименти създават знания, които водят до изясняване на проблематика, свързана с компромиси, които са наложени от реалните работни условия и произтичащи от фундаменталните понятия  -  устойчивост, качество, промяна в параметрите на обекта, ниво на смущение, сложност на регулатор и честотна лента.  Задачите на курса са: да допълни теоретичната основа, системните връзки, потребителските умения и подготовката на студентите в областта на ефективни методи за робастно управление на индустриални обекти и технологични процеси с висока размерност, степен на свързаност; да квалифицира системно студентите в изследването, проектирането, избора, оценката, внедряването и експлоатацията на системи за управление.  След завършване на курса студентът трябва: да прилага теоретични знания за синтез на системи за управление в честотната област и комплексната равнина при обекти с неопределеност в параметрите; да притежава практически знания за управление на различни видове автоматични непрекъснати и дискретни системи с гарантирано качество, областите на тяхното приложение, характеристики, предимства и недостатъци. Входни връзки: Теория на управлението, Технически средства за автоматизация, Автоматизация на технологични процеси, Съвременни методи за управление в индустрията. Изходни връзки: Дипломно проектиране