Курсът “електромеханични устройства” е задължителна дисциплина от учебната програма за образователно-квалификационната степен бакалавър на специалността  “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията по Eлектромеханични устройства създават предпоставки за многостранна реализация на студените при изграждане и поддържане на системи за задвижване и управлението им. Отделено е специално внимание на съвременните честотно управляеми задвижвания, разглеждат се и проблемите и начините за подобряване на енергетичните показатели на системите. Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с процесите на електромеханичното преобразуване на енергията при различните електрически машини и апарати, техните физически и конструктивни особености, математическото им описание, статичните и динамични характеристики при различните начини на управлението им.