Целта на обучението по ВТИТ е студентите да придобият знания и умения за създаване на програмно осигуряване, което да управлява функционалността на средствата за измерване. Специфични цели са придобиването на знания за изграждането на автоматизирани системи за измерване и за управление на измервателни системи. Акцента е поставен върху изучаването на програмни продукти с приложение в програмното осигуряване при изграждането на автоматизирани системи за проверка и калибриране на СИ. Студентите придобиват практически умения за създаване и работа със софтуерни продукти за компютърно управление на измервателна апаратура, придобиват знания за процеса от избор на програмен език, през създаването на програмно осигуряване до верификацията на софтуера за управление на СИ.