Адаптивно управление на мехатронни системи е избираема дисциплина от магистърската програма на специалността “Автоматика, информационна и управляваща техника”. Знанията и уменията, получени по дисциплината, създават предпоставки за придобиване на инженерни знания в областта на роботиката и автоматизацията на производствените процеси, както и за многостранна реализация на студентите в областта на създаване, изследване и реализация на системи за управление на сложни мехатронни системи. Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат подходите и методите на адаптивното управление на сложни динамични обекти и да придобиват нови знания в  тази предметна област.