“Теория на управлението I ч.” е задължителна фундаментална учебна дисциплина в учебния план за бакалавърската степен на специалност "Автоматика, информационна и управляваща техника".  В нея се поставят теоретичните основи на изследването и проектирането на линейни непрекъснати системи за автоматично управление (САУ). Дисциплината е базова за редица следващи задължителни и избираеми учебни дисциплини от учебния план на тази специалност. Заедно с тях той създава предпоставки за многостранна реализация на студените при изследване, и проектиране на системи за управление на разнообразни обекти и технологични процеси.

Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат и да могат да прилагат принципите, моделите и методите на теорията за анализ и синтез на системи за автоматично управление и да придобиват нови знания и възможности в тази област.

В края на обучението си студентът ще:

·     познава понятийния апарат на теорията на управлението;

·     може да съставя и преобразува от един вид в друг математичните модели на САУ;

·     може да изследва устойчивостта и да анализира качеството на такива системи;

·     може да прави обоснован избор на техните параметри и да извършва синтез на коригиращи звена, с които да се осигуряват зададени показатели на качеството.