Представени са съвременни методи за анализ и синтез на линейни робастни системи за управление. Целта е обучаваните да получат необходимите теоретични знания, както и умения за тяхното прилагане с използване на програмната среда MATLAB.