Целта на този курс е да демонстрира основните функции на платформата Moodlе.

Курсът показва общия дизайн на електронен учебен курс и възможностите за добавяне на модули с електронни ресурси и дейности.