Материалите предлагат съдържание на основния учебен материал, изнасян като лекции пред бакалавърския курс във Факултета по Автоматика на Техническия Университет - София през последните години. В първата част е поставен акцент върху основни подходи за изучаване на функционалното поведение на обекти на изследване чрез оценяване на техни непрекъснати непараметрични и параметрични математически модели. Втората част разглежда задачи на идентификация с използване на блочни (еднократни), итеративни (многократни) и рекурсивни (в реално време) методи за неизместено оценяване на дискретни стохастични регресионни модели. Тук е изложен и теоретичният материал на нелинейната идентификация, която е използвана при създаване на функциите в световно известната библиотека “System Identification Toolbox”, разпространявана с програмната среда MATLAB/SIMULINK.