Дисциплината „Измерване на неелектрически величини” запознава студентите с методите и техническите средства за измервателно преобразуване и измерване на най- важните величини, свързани с човешката дейност като линейно и ъглово преместване, маса, налягане, сила, температура, разход, концентрация на разтвори, светлинни величини и др. При тези измервания се използват първични преобразуватели на входната неелектрическа величина в електрическа (електросъпротивителни, индуктивни, индукционни, капацитивни, ултразвукови, оптични, галванични, термоелектрически, терморезисторни, пиезоелектричиски и др.). Получената електрическа величина след това се преобразува, обработва и измерва чрез електрически измервателни средства.