Знанията и уменията по Електрически измервания изграждат базова подготовка на студентите, необходима за усвояването на учебния материал в редица следващи специализиращи курсове на обучение, както и в бъдещата дейност на инженери.

Целта на учебната дисциплина е студентите да усвоят конкретни базови знания и умения, необходими при реализиране на измервателни схеми, избор на необходими средства за измерване, провеждане на измервния и последваща обработка на резултатите от измерванията.

В края на обучението си студентът ще:

  • познава понятийния апарат в областта на електрическите измервания;
  • познава основните методи и средства за измерване, техните характеристики и параметри;
  • прави избор и реализира конкретни електрически схеми за измерване;
  • събира и обработва резултати от измервания с цел получаване на обективна оценка за измерваните величини;
  • може да сравнява различни методи и средства за измерване.