Основна цел на курса е да запознае студентите с основни, а също и със специфични проблеми на метрологичното осигуряване (МО) в законовата и нерегулираната области. Дисциплината има за цел да въведе студентите в понятийния апарат на метрологичното осигуряване като изгради базови познания по метрология и представи метрологичния аспект на оценката на съответствието.

Разглеждат се въпроси от основните раздели на метрологията: общата теория на измерването; измервателните единици, възпроизвеждането им и тяхното съхраняване; обработката на резултатите; представяне на резултатите, оценка и сумиране на грешки и моделиране, бюджетиране и оценяване на неопределеноста; методите и средствата за измерване (СИ) с присъщите им влияния в процеса на измерване; метрологичната йерархия на СИ; оценяване и нормиране на метрологични характеристики на СИ. Изграждат се базови представи за законовата метрология като комплекс от взаимно свързани и обусловени общи правила, изисквания и норми, насочени към осигуряване на единството на измерванията. Метрологичното осигуряване на работни СИ се разглежда в двата аспекта, осигуряващи проследимост на измерванията: метрологичен контрол и калибриране. Представят се методи,  процедури и особености при калибриране, проверки и метрологична експертиза на СИ. Изгражда се представа за  формите на контрола на СИ - одобряване на типа, видовете проверки, метрологичната експертиза и нотификацията на СИ. Обсъждат се обхвата и дейностите на метрологичния надзор.