Цел на курса е студентите да получат знания и умения за използване на принципите и методите на изграждане на интелигентни системи за управление на обекти на основа на размита логика, невронни мрежи и еволюционни алгоритми.  Разглеждат се приложения в областта на моделирането, управлението (адаптивно, робастно, линеаризиращо, предсказващо, двусвързано и др.) и оптимизацията.

В лабораторните упражнения се решават задачи за синтез,  симулационни изследвания и управление в реално време. Използват се MATLAB, Simulink и приложенията Neural Networks, Fuzzy  Logic, Real Time Workshop  и програмируем логически контролер. Обектите са пилотни модели на процеси от енергетиката, екологията, комуникациите и др.