Видео демонстрации
(Демо)

Видео демонстрации за начините на добавяне на ресурси към курс (тема) от преподавател с права за редакция.